پروژکتور ضد انفجار سری BAT53

پروژکتورLED ضد انفجار BAT86 شرکت Warom با نوع حفاظتی Exd IIB+H2 برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار
طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.

پروژکتور ضد انفجار BAT85

پروژکتورLED ضد انفجار BAT86 شرکت Warom با نوع حفاظتی Exd IIB+H2 برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار
طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.

پروژکتور LED ضد انفجار BAT86

پروژکتورLED ضد انفجار BAT86 شرکت Warom با نوع حفاظتی Exd IIB+H2 برای محیط های پر خطر و مستعد انفجار
طراحی شده است و قابل استفاده در مناطق گازی و غباری پرخطر Zone 1 و Zone 2 می باشد.